Všeobecné podmínky poskytování služeb COME2ME.CZ

 1. Provozovatelem seznamky COME2ME.CZ je společnost Truck Data Technology s.r.o.,
  IČ 27381269, se sídlem Korytná 47/3, Praha 10.
 2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 15-ti let, která používáním služeb seznamky COME2ME.CZ vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.come2me.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb seznamky come2me.cz dovoleno.
 3. Provozem seznamky come2me.cz  se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu(registrace) za účelem komunikace s ostatními uživateli.
 4. Provozovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce come2me.cz. Provozovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti provozovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Provozovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka come2me.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb provozovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Provozovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou provozovateli  způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb uživateli  seznamky come2me.cz, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím seznamky COME2ME.CZ bude:
  • publikovat informace v rámci seznamky come2me.cz  v rozporu s platnými zákony České republiky
  • publikovat hanobící, urážlivý, erotický a jinak sexuálně orientovaný materiál. To se týče i vyplněných údajů v profilu včetně nahraných fotografií v profilu i komunikace s ostatními uživateli.
  • publikovat komerční či reklamní informace
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost seznamky come2me.cz
  • opakovaně porušovat podmínky definované provozovatelem pro poskytování služeb seznamky come2me.cz
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci, odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. Provozovatel je dále oprávněn ukončit s okamžitou platností poskytování služeb seznamky COME2ME.CZ Uživateli, jestliže obdrží stížnosti jiných Uživatelů na nevhodné, obtěžující či vulgární chování tohoto Uživatele, přičemž nezáleží na tom, zda se výše uvedeného chování Uživatel dopustil při komunikaci s jiným Uživatelem, při osobním setkání s jiným Uživatelem nebo na Akcích.
 7. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
 2. Pro účely užívání služeb seznamky COME2ME.CZ uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při registraci (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby seznamky COME2ME.CZ, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů, k jejich zpracování není třeba udělení souhlasu uživatele.
 4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům seznamky COME2ME.CZ budou zobrazovány údaje o jeho jménu (přezdívce), věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejní a zpřístupní jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb seznamky COME2ME.CZ předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb seznamky COME2ME.CZ
 5. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech, aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.
 7. Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Za pravdivost všech údajů zadávaných v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích odpovídá uživatel. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel může v rámci vyplňování úvodního formuláře zaškrtnutím pole vedle textu: „Souhlasím se zasíláním zpráv s obchodním sdělením“ vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele formou zprávy elektronické pošty; za tímto účelem používá Provozovatel údaje uvedené v Profilu příslušného uživatele.
 4. Uživatel může kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení ze strany Provozovatele, a to odesláním elektronické zprávy Provozovateli s textem: „Žádám o zrušení zasílání obchodních sdělení formou e-mailové pošty“, přičemž v předmětu této zprávy bude uvedeno: „Zrušení zasílání sdělení na COME2ME.CZ“ a buď uživatelský profil  nebo e-mailová adresa příslušného uživatele.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele.
 6. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním kódem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci, případně s ověřením registrace prostřednictvím potvrzovací SMS s unikátním kódem prostřednictvím telefonu, uvedeného uživatelem při registraci.
 7. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.6.2018.